Przeczytaj tekst uzupełnij luki w zdaniach 8.1-8.5
Kasia i Asia przyrzekły mamie, że będą się grzecznie bawiły i nie pójdą nad rzekę.. Już niedługo, 1 listopada będziemy obchodzić Dzień Wszystkich Świętych.. Uwaga: dwa zdania zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.. Dopasuj w każdą lukę (8.1.-8.4.). W tym dniu pamiętamy o naszych bliskich zmarłych.Pamiętaj jednak, że przed wstawieniem wyrazu w lukę, trzeba go przekształcić w taki sposób, aby uzupełnione nim zdanie było spójne, logiczne i poprawne pod względem gramatycznym i .Przeczytaj tekst, z którego usunięto trzy zdania.. Jeden wyraz nie pasuje do żadnej luki.. Zabrały ze sobą żółwia Grzegorza i poszły do parku bawić się wśród drzew.Konkurs języka hiszpańskiego 2018/2019.Etap rejonowy 3 Zadanie 2.. Wpisz w każdą lukę (8.1.-8.4.). jeden wyraz z ramki w odpowiedniej formie, tak aby powstał spójny i logiczny tekst.. Uwaga!. Uzupełnij luki w zdaniach 9.1.-9.4. zgodnie z treścią tekstu.. Uwaga!. Wpisz w każdą lukę 6.1.-6.3 brakujący fragment wypowiedzi, tak aby otrzymać spójne i logiczne teksty.. 2010-01-05 16:28:34 Uzupełnij zdanie , używając be going to w odpowiedniej formie 2013-01-23 22:32:25Uzupełnij luki: 2011-12-08 17:31:37; Przeczytaj poniższy tekst.. 2010-01-05 16:28:34Przeczytaj tekst.. 2011-09-18 15:50:51Przeczytaj tekst.. Grudzień 2019. dopisz do podanych słów po dwa wyrazy bliskoznaczne..

Przeczytaj tekst lub poproś rodzica o przeczytanie.

Uzupełnij luki w zdaniach 9.1.-9.4. zgodnie z treścią tekstu.. 2011-05-23 21:00:05; Przeczytaj poniższy tekst.. 2018-11-10 12:15:46Przeczytaj tekst.. Proszę przeczytać reguły czasowników móc, musieć, a następnie uzupełnić zdania.. .przeczytaj poniższy tekst, z którego usunięto 5 zdań.Uzupełnij luki 1-5 zdaniami a-f,tak aby powstał spójny i logiczny tekst.Jedno zdanie niepasuje do żadnej luki.. Uzupełnij luki w zdaniach 9.1.-9.4. zgodnie z treścią tekstu.. Luki należy uzupełnić w języku angielskim.. Jeden wyraz nie pasuje do żadnej luki.. Szanuj prawa autorskie, abyśmy mogli uczyć Cię skutecznie języka polskiego.. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.<br>Uwaga!. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów.. 2012-10 .Przeczytaj poniższy tekst, z którego usunięto 5 zdań.Uzupełnij luki 1-5 zdaniami a-f,tak aby powstał spójny i logiczny tekst.Jedno zdanie niepasuje do żadnej luki.. Dobierz brakujące zdania, tak aby otrzymać logiczny i spójny tekst.. literę .Przeczytaj tekst.. Wpisz odpowiedni liter (A-F) obok numeru ka dej luki.. Wpisz odpowiednią literę (A-G) w miejsce obok numeru luki..

Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.

Uzupełnij luki używając podanych wyrazów w odpowiedniej formie.. Uzupełnij luki w zdaniach 1-4 zgodnie z treścią tekstu.. 24 sierpnia, 2018. wpisz literę, którą oznaczone jest .Przeczytaj tekst.. _____ zu haben.Przeczytaj tekst.. Uwaga: w kolumnie po prawej stronie podano również zdania, które nie zgadzają się z treścią tekstu.. Luki należy uzupełnić w języku angielskim.. Jeden wyraz został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.Proszę przeczytać tekst, a następnie uzupełnić luki podanymi czasownikami.. Luki należy uzupełnić w języku angielskim.. 2015-03-25 18:52:21; Uzupełnij luki.. Uzupełnij luki 1-4, wybierając jedną z podanych możliwości a,b lub c, tak aby otrzymać logiczny, spójny i poprawny językowo teks 2012-06-02 20:19:22; Uzupełnij Luki:) .. Arkusz próbny10 Zadanie 9 (1-4) Przeczytaj opis ilustracji.. wg Annakobus1Przeczytaj tekst i odpowiedz na pytania 10.1-10.4 Zgodnie z jego treścią uzupełnij zdania wpisując swoje odpowiedzi w luki luki należy uzupełnić w języku angielskim 2019-01-06 18:54:47 Przeczytaj tekst ,,Mail'' i uzupełnij luki .. W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie cztery wyrazy.. Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasuj do adnej luki.. Uzupełnij go, wpisując w każdą lukę (6.1.-6.5.). Uwaga!. Wybierz właściwe, poprawne pod względem gramatycznym i leksykalnym, uzupełnienie luk 8.1.-8.5., wybierając spośród słów podanych w ramce..

Przeczytaj tekst, a następnie uzupełnij luki w zdaniach opcjami A, B lub C.

Uzupełnij luki używając podanych wyrazów w odpowiedniej formie.. Wybierz w każdą lukę literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. Uwaga!. 2018-11-10 12:15:46; przeczytaj poniższy tekst, z którego usunięto 5 zdań.Uzupełnij luki 1-5 zdaniami a-f,tak aby powstał spójny i logiczny tekst.Jedno zdanie niepasuje do żadnej luki.. Luki należy uzupełnić w języku angielskim.Przeczytaj poniższy tekst.. z jego zakończeniem (A- J) tak, aby powstało zdanie zgodne z treścią tekstu.. Spo ród wyrazów podanych w ramce wybierz te, które poprawnie uzupełniaj luki 8.1.-8.3.. Dzień wszystkich Świętych.. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. Uzupełnij luki w zdaniach 9.1.-9.4. zgodnie z treścią tekstu.. W każdą lukę (8.1.-8.4.). Uzupełnij każdą lukę ( ) jedną z podanych pod tekstem odpowiedzi, tak aby otrzymać poprawny i logiczny tekst, zgodny z ilustracją.. luki należy uzupełnić w języku angielskim.. Uzupełnij luki w zdaniach 1-4 zgodnie z treścią tekstu.. Za każde poprawnie połączone zdanie otrzymasz 1 punkt.Cel: Uzupełnij luki w zdaniach według wzoru i poćwiczyć czytanie.. Luki należy uzupełn Odpowiedź na zadanie z Egzamin ósmoklasisty Język angielski..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt