Na podstawie fotografii oraz własnej wiedzy uzupełnij poniższe zdania wpisując
A Spadek urodzajności gleb2.. Godzina Temperatura 6.00 12.00 18.00 24.00 -3oC 7oC 3oC -1oC 4.WOJEWÓDZKI KONKURS HISTORYCZNY 2018/2019 - SZKOŁA PODSTAWOWA STOPIEŃ REJONOWY 3 z 13 Zadanie 3.. A) Imiona i nazwisko autora zdania B) Nazwa państwa, które reprezentował autorA.Uzupełnij zdania, podając nazwy państw starożytnych, w których obowiązywały zacytowane zbiory praw.. Zadanie 28.. Na podstawie: Srokosz W., Geografia - zadania, wskazówki, zasady oceniania, Nowa Era, Warszawa 2004 r. a) Uzupełnij poniższe zdania, wpisując właściwe określenie spośród podanych w nawiasach, tak aby zdania dotyczące zamieszczonego przekroju geologicznego były prawdziwe.Na podstawie tekstu rozdziału II konstytucji RP oraz własnej wiedzy uzupełnij tabelę właściwymi informacjami Przepis Konstytucji: Nazwa chronionego prawa: 1. prawo do wolności i bezpieczeństwa 2. prawo do obywatelstwa 3. .. Na podstawie fotografii przedstawiających monety euro emitowane w .Na podstawie poniższej tablicy genealogicznej i własnej wiedzy wykonaj polecenia.. a) W 2005 roku do Argentyny przyjechało _____ turystów.Na podstawie przytoczonego niżej zdania i własnej wiedzy uzupełnij tabelę, wpisując wymagane informacje dotyczące tego zdania.. Wpisz w zaznaczone miejsca właściwe określenia dobrane spośród podanych w nawiasach.. Na podstawie poniższej mapy oraz własnej wiedzy określ trzy cechy rozkładu przestrzennego średniej temperatury powietrza w Polsce w styczniu..

... Na podstawie ilustracji oraz własnej wiedzy wykonaj polecenia.

Komórki macierzyste pochodzące z zarodków oraz od dzieci narodzonych utrzymują zdolność do inicjowania i podtrzymywania formowania się zębów niezależnie od otoczenia.🎓 Uzupełnij zdania na podstawie wiedzy własnej: Bolesław Krzywousty, aby uniknąć walk o władzę między swoimi synami, w - Pytania i odpowiedzi - Historia .. Uzupełnij poniższe zdanie, wpisując właściwe określenie dobrane spośród podanych w nawiasie.. Poziom .Zadanie 38.. Na stromych stokach górskich zachodzi proces odpadania materiału skalnego.Na podstawie fotografii oraz własnej wiedzy uzupełnij poniższe zdania, wpisując w wyznaczonych miejscach jedno z określeń podanych w nawiasach.. (0-1) Na podstawie schematu i własnej wiedzy uzupełnij poniższe zdania tak, aby zawierały informacje prawdziwe.Uzupełnij zdania, wpisując nazwę odpowiedniego piętra roślinnego.. (2 pkt) Na podstawie danych z wykresu oraz własnej wiedzy wykonaj polecenia.. Uzasadnij swój wybór, podając dwa argumenty.. Czteroznakowy kod zapisany przy każdym zadaniu wskazuje na jego pochodzenie: S/N - "stara"/"nowa" formuła; P/R - poziom podstawowy/rozszerzony; np. 08 - rok 2008..

(2 pkt) Na podstawie mapy uzupełnij poniższe zdania.

Musiał, M. Stępień, Historia starożytna, Warszawa 2004, s. 518.. W środę maturzyści mierzą się z geografią.. król Polski A) Uzupełnij tablicę genealogiczną Piastów, wpisując w wykropkowane miejsca wyraz król w przypadku władców, którzy odbyli koronację królewską, albo książę - w pozostałych przypadkach.Na podstawie tekstu i własnej wiedzy wymień trzy różnice między opisaną technopolią a tradycyjnym okręgiem przemysłowym.. Tutaj znajdziecie odpowiedzi do poziomu rozszerzonego, który pisali .Na podstawie źródła i własnej wiedzy zaznacz poprawne dokończenia zdań 1. i 2.. Prawo do szczególnej ochrony młodocianych Do każdego prawa dopisz przepis KonstytucjiMatura 2015.. PILNE!. a) Pokój w udziszynie został zawarty w okresie oznaczonym na taśmie chronologicznej numerem _____ .Miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Rok C 6,6 6,4 6,0 2,3 1,4 3,7 5,5 5,3 3,6 0,1 2,8 5,4 0,8 mm Na podstawie: [dostęp: ].. Na podstawie tekstu i własnej wiedzy uzupełnij tabelę, wpisując w odpowiednie miejsca nazwę wydarzenia, którego dotyczy tekst, a następnie jego przyczynę i skutki.Na podstawie poniższej mapy wykonaj polecenia.. (3 pkt) Na mapie literami A, B, C oznaczono wybrane regiony rolnicze świata.. (0-1) Na podstawie schematu opisz, na czym polega udział fotosystemu II w fotolizie wody..

... Na podstawie wykresu uzupełnij poniższe zdania.

Uzupełnij zdania, wpisując właściwe określenia wybrane spośród podanych poniżej.. Na podstawie danych zawartych w poniższej tabeli wykonaj zadania.. Wpisz do tabeli odpowiednie nazwy oraz litery, którymi oznaczono planety na rysunku.. a) Na fotografii A przedstawiono glebę bielicową.. Zadanie 167.Na podstawie: R. Zasuń, Renesans atomu - na świecie powstaje 29 elektrowni, Gazeta Wyborcza 1.11.2007 Na podstawie tekstu i/lub własnej wiedzy uzasadnij, podając trzy argumenty, dlaczego niektóre kraje rozwijają energetykę jądrową.Na podstawie tekstu do ćwiczenia nr 5 i własnej wiedzy oznacz poniższe zdania dotyczące opisywanego badania jako prawdziwe lub fałszywe.. (SP05) Uzupełnij poniższy schemat, tak aby .Na poniższym schemacie przedstawiono transport elektronów zachodzący podczas reakcji świetlnych fotosyntezy u roślin.. Zadanie 3 Uzupełnij ciąg przyczynowo-skutkowy dotyczący degradacji gleb oraz jej wpływu na życie i działalność człowieka.. Zadanie 39*.Wykonaj polecenie na podstawie tekstu źródłowego i wiedzy własnej.. Prawo do prywatności 4.. Na pierwszym planie fotografii przedstawiono odcinek Warty .Zadania maturalne z Geografii Temat: Powłoki Ziemi Zadania pochodzą z oficjalnych arkuszy maturalnych CKE, które służyły przeprowadzaniu majowych egzaminów..

Zadanie (0-1 pkt) Uzupełnij poniższe zdanie.

W Rosji w 2005 roku na 1000 mieszkańców urodziło się 10 osób .Zadania 1-7 wykonaj na podstawie załączonej barwnej mapy przedstawiającej fragment Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej oraz własnej wiedzy.. a) Podaj nazwy najdłuzszej oraz najgłebszej jaskini na świecie b)Podaj nazwę najdłuższej i jednocześnie najgłębszej jaskini w Polsce.. Geografia poziom rozszerzony dla LO [ODPOWIEDZI, ARKUSZE].. Na podstawie danych zawartych w tabeli oraz wiedzy własnej podaj dwie przyrodnicze przyczyny braku formacji leśnych na południowym wybrzeżu Grenlandii.. Uzupełnij poniższe zdania, wpisując właściwe określenia dobrane spośród podanych w nawiasach.. Jest to mi bardzo potrzebne na teraz 2014-02-12 15:16:04Na podstawie wykresu uzupełnij zdania.. Następnie podaj trzy nazwy metali ciężkich.. Zadanie 1.. Na mapie numerami 1‒6 oznaczono miejsca, w których .Na poniższym rysunku przedstawiono cztery planety typu ziemskiego w Układzie Słonecznym, oznaczone literami od A do D. a) Rozpoznaj planety, które opisano poniżej.. Które z podanych na tej liście wartości są dla Pana(i) najważniejsze w życiu?. Zadanie (0-2 pkt) Na podstawie danych z tabeli oblicz średnią temperaturę dobową powietrza oraz dobową amplitudę temperatury.. Na mapie literami A-D .8.. (3 pkt) Uzupełnij poniższe zdania, wpisując właściwe informacje w wykropkowane .. (3 pkt) Na podstawie danych z wykresu oraz własnej wiedzy wykonaj polecenia.. (0-2) Na podstawie fotografii oraz własnej wiedzy uzupełnij poniższe zdania, wpisując w wyznaczonych miejscach jedno z określeń podanych w nawiasach.. Strukturę użytkowania ziemi w Kanadzie przedstawia wykres _____, o czym świadczy _____ 10. b) Uzupełnij poniższe zdania.Na podstawie fotografii oraz własnej wiedzy podaj cztery przyczyny intensywnego rozwoju turystyki.. Warstwa atmosfery, w której znajduje się warstwa ozonowa, nazywa się.. 2016-09-22 19:40:15; Na podstawie informacji zawartych w podręczniku wykonaj polecenia.. Źródło: Mały rocznik statystyczny Polski 2002, GUS, Warszawa 2002 .. Na podstawie tekstu oraz własnej wiedzy podaj po dwa pozytywne i .Na podstawie mapy konturowej z zadania 1. b) Ciemniejsze miejsca oznaczone na obu profilach glebowych cyfrą 1 są wynikiem nagromadzenia się związków glinu i żelaza.. Zadanie 1. c) Gleba przedstawiona na fotografii A występuje na obszarach o .. (2 pkt) Na rysunku przedstawiono uproszczony przekrój geologiczny.. Powinna powstać zjednoczona, niezawisła i autonomiczna Polska z wolnym, nieograniczonym dostępem do morza.. Wykorzystaj mapę oraz własną wiedzę i uzupełnij tabelę, wpisując w wyznaczone miejsca właściwe określenia z podanych w nawiasach tak, aby cechy rolnictwa w każdym z regionów były prawdziwe..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt