Opisz próby międzynarodowego testu sprawności fizycznej
Temat lekcji: Mierzymy i ważymy siebie nawzajem Międzynarodowy Test Sprawności Fizycznej Test składa się z ośmiu prób oceniających zdolności motorycznych tj.: szybkość, skoczność, wytrzymałość, zwinność, siła rąk i barków, , siła mięśni brzucha,1 Test sprawności fizycznej (opracował: dr Adam Haleczko) Test sprawności fizycznej przeprowadzony będzie w formie prób określających poziom rozwoju zdolności motorycznych siły, szybkości, wytrzymałości i koordynacji ruchowej.. Bieg na dystansie 50m ze startu wysokiego.. Badany staje stopÄ?. Tabele podajq normy punktowe dla poszczególnych kategorii wieku.. ?Ä?czenie czasomierza/, gdy badany przestanie korzystaÄ?. Wyniki testu.. Zadania uczniowie wykonują dwa razy w roku szkolnym (jesienią i wiosną).PRÓBA SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ OBOWIĄZUJĄCA PRZY REKRUTACJI DO ODDZIAŁU SPORTOWEGO „Międzynarodowy Test Sprawności Fizycznej" RODZAJ PRÓY LEKKA ATLETYKA PIŁKA RĘZNA 1.. Uczestnik testu powinien ćwiczyć w odpowiednim stroju, po dokładnej rozgrzewce.. nogi wolnej ugiÄ?tej w kolanie, drugÄ?. Wykonując każde ćwiczenie, można skorzystać ze szczegółowego opisu próby, który znajdziecie w dalszej części artykułu.2.. Utrzymanie równowagi stojąc na jednej nodze na belce.. Test zawiera 8 następujących prób: 1.. Skok w dal .O wyniku decyduje czas trwania próby.. Poziom wykonania: Minimalny Dostateczny Dobry Bardzo dobry Wysoki ybitny Ocena 10 sek..

Suma uzyskanych punktów okrešla poziom sprawnošci fizycznej.

Pozostałe tabele dla innych grup wiekowych znaleźć można w opracowaniu: Stefan Pilicz, Ryszard Przewęda, Janusz Dobosz, Sylwia Nowacka; „Punktacja sprawności fizycznej młodzieży polskiej wg Międzynarodowego Testu Sprawności Fizycznej".Europejski Test Sprawności Fizycznej - Eurofit.. MiniFit to tylko wstęp do pełnego badania własnej motoryczności opartego na kompletnych zestawach ośmiu prób Testu Międzynarodowego czy dziewięciu prób testu .Testy na wydolność fizyczną pomagają w ocenie zdolności wysiłkowych u sportowców.. Wszystkie próby i ich pomiary muszą być przeprowadzone według instrukcji.Międzynarodowy Test Sprawności Fizycznej (MTSF) W tym teście brane jest pod uwagę sześć prób: 1) Bieg na 50 metrów - szybkość; .. Jeśli cały test stosuje się jednego dnia, .. wykonaniem.. W Polsce w 1976 roku na zlecenie Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki Pilicz i Demela opracowali Powszechną .Międzynarodowy Test Sprawności Fizycznej składa się z 8 prób ruchowych..

Nr próby: 1 Czynnik: Równowaga ogólna.

o nauczyciela.. Podbródek w czasie trwania testu powinien znajdować się wyraźnie nad drążkiem; b) pomiar- próba wykonywana jest 1 raz.. W każdej z prób Międzynarodowego Testu Sprawności Fizycznej (MTSF) kandydat może uzyskać maksymalnie 100 punktów tak zwanych edukacyjnych.. Dzięki dołączonym tabelom z wynikami nauczyciel może z łatwością dokonać oceny sprawności ucznia, a uczeń - samooceny.. Utrzymanie równowagi stojÄ?c na jednej nodze na belce.. Test obejmuje sześć prób: 1) zwinnościowy tor przeszkód, 2) siady z leżenia w czasie 30 s, 3) rzut piłką lekarską (2 kg) z miejsca, w przód, zza .się 50 cm od ściany.. b) pomiarMiędzynarodowy test sprawności fizycznej ICSPFT dla osób w wieku od 6 do 32 lat (L. Larson) 1.. Próba wytrzymałości (bieg na 600 m - dla dzieci do 12 lat) + 4.. Wyniki sprawdzianu dziewcząt określają ich niską średnią sprawność, która widoczna jest w wieku 13-16 lat, co może mieć związek z charakterystycznym dla tego wieku rozwojem biologicznym.. Próba zaczyna siÄ?. opiera siÄ?. Liczy się wynik skoku lepszego.ogólnego minimum punktów potrzebnych do zaliczenia testu, a nie wyznaczanie progów punktowych dotyczących każdej pojedynczej próby sprawności..

Indeks Sprawności Fizycznej pozwala on ocenić poziom sprawności fizycznej.

Najbardziej uniwersalny wskaźnik, za pomocą którego można zmierzyć wydolność to VO 2 max, czyli pułap tlenowy.Pokazuje on, ile tlenu może pobrać maksymalnie organizm podczas intensywnego wysiłku.1 Karta Sprawności Fizycznej Ucznia jest formą testu służącą do zbadania zdolności koordynacyjno - kondycyjnych uczniów XII Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi.. OCENA KOŃCOWA TESTU Każda z prób punktowana jest od 0 do 100 punktów według tabel Międzynarodowego Testu Sprawności Fizycznej z podziałem tabel na chłopców i dziewczęta.. Ilość punktów potrzebna do zaliczenia kryterium naboru jest różna dla poszczególnych grup wiekowych.. Schemat graficzny .. tabela nr 1.Próby MiniFitu zostały dobrane w taki sposób by uzyskiwany obraz sprawności, mimo że okrojony i wybiórczy, pozwalał na wstępną diagnozę naszych fizycznych możliwości.. Wynik testu .. Wynik poniżej 320 punktów jest uważany za niską sprawność.Międzynarodowy Test Sprawności Fizycznej .. Próby należy przeprowadzać w dobrych warunkach atmosferycznych - względnie bezwietrznych i przy optymalnej temperaturze powietrza.. Według przelicznika 0,125Nr próby: 1 Czynnik: Równowaga ogólna.. Próba szybkości Wykonanie: na komendę "na miejsca" badany ustawia się przed linią startu w pozycji wykrocznej, na sygnał gwi.MIĘDZYNARODOWY TEST SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ (MTSF) opis prób 1..

wynik jaki można uzyskać z testu, to 500 pkt.

Pozioms .Tak więc śmiało może go zrobić cała rodzina i przekonać się na jakim poziomie jest jej sprawność fizyczna.. W Indeksie możemy sprawdzić się w wielu próbach, są to: 1.Międzynarodowy Test Sprawności Fizycznej służy jako pomiar stanu sprawności fizycznej młodzieży i porównywaniu go z opracowanymi tabelami i skalami punktowymi.. Skok w dal z miejsca - próba mocy (siły nóg) a) wykonanie Testowany staje za linia, po czym z jednoczesnego odbicia obunóż wykonuje skok w dal na odległość, do piaskownicy lub na materac.. Próba skoczności (mocy) (skok w dal z miejsca) + + 3.. Próba siły .PDF | On Jul 1, 2012, Janusz Dobosz published Tabele punktacyjne testów Eurofit, Międzynarodowego i Coopera dla uczniów i uczennic gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych [Eurofit, ICSPFT .Średnia wyników dziewcząt w poszczególnych kategoriach wiekowych w ośmiu próbach Międzynarodowego Testu Sprawności Fizycznej.. Ćwiczenia są dobrane tak, aby wymagały zaangażowania mięśni całego ciała.Wynik próby: Zapisujemy najlepszy wynik dwóch kolejnych skłonów(w cm).. Próba szybkości 50 m + + 2.. Sposób wykonania .. Główną zaletą testu jest to, że pozwala jedną miarą oceniać możliwości dorosłych i dzieci.. Skłon należy wykonać płynnie bez gwałtownych ruchów; Próby punktowane są wg tabeli punktacji sprawności fizycznej Międzynarodowego Testu Sprawności Fizycznej.Indeks Sprawności Fizycznej Jest to test, który został opracowany przez Krzysztofa Zuchorę.. Wynik z testu sprawności fizycznej dla danego kandydata ustala się na zasadzie zsumowania punktów uzyskanych z poszczególnych prób sprawności fizycznej.. Poszczególne próby wymagają dość znacznego wysiłku i dlatego osoby im poddawane powinny być zdrowe i odpowiednio przygotowane pod względem wytrzymałości.PODSTAWOWY TEST SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ KRZYSZTOFA ZUCHORY .. d) sprzęt i pomoce .. testu winien znajdować się wyraźnie nad drążkiem.. Próba szybkości Wykonanie: na komendę "na miejsca" badany ustawia się przed linią startu w pozycji wykrocznej, na sygnał gwi.opis miĘdzynarodowego testu sprawnoŚci fizycznej Przedstawiany test sprawności fizycznej zalecany jest dla osób w wieku od 6 do 32 lat.. b) pomiar Skok mierzony w cm, wykonuje się dwukrotnie.. Ćwiczenia nie są skomplikowane, lecz przygotowanie kondycyjne, jest wymagane, choć w znikomym stopniu.. Ćwiczenia może wykonać każdy od 6 roku życia do późnej starości.. z pomocy nauczyciela i trwa do momentu utraty równowagi .1.Temat lekcji: Międzynarodowy Test Sprawności Fizycznej 2.. Sprzęt i pomoce .. W czasie wykonywania próby badany trzyma nogi wyprostowane.. Badany staje stopą na belce wzdłuż jej osi podłużnej, chwyta za stopę nogi wolnej ugiętej w kolanie, drugą ręką .Międzynarodowy Test Sprawności Fizycznej (MTSF) .. próby 1,2,3 w pierwszym, zaś 4,5,6,7,8 w drugim dniu.. [2] Opracowane profile sprawności zostały podzielone na grupy: sprawność wysoka - od 60 pkt za 1 próbę sprawność średnia - 40 - 59 pkt za 1 próbę sprawność niska .Podajemy poniżej tabele punktacyjne dla mężczyzn i kobiet w wieku 16 lat..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt