Opisz zjawisko globalizacji na płaszczyźnie gospodarczej
Od komórek, komputerów, restauracji, książek np. Harry Potter aż po filmy.. Agnieszka.. W: Bolesław Winiarski: Polityka gospodarcza.. Tak samo jest z globalizacją.. To grupa czynników prowadzących do upodobnienia się różnych .Połącz płaszczyznę globalizacji, z charakterystycznymi jej przejawami.. Proces integrowania się krajowych i regionalnych rynków w jeden globalny rynek towarów, usług i kapitału.. Polega na wzajemnym przenikaniu się systemów różnych państw oraz ujednolicaniu zachowań ludzi oraz wytworzeniu się kultury globalnej (w dużej mierze zdominowanej przez kulturę amerykańską).wnętrznym jest ogromną szansą na szybszy rozwój gospodarczy.. środkówpieniężnychoraz dokonywaniem transakcji finansowych w czasie rzeczywistym -bez względuna odległościi różnicew .Na czym polega zjawisko globalizacji we współczesnym świecie?. Społeczno-gospodarcze uwarunkowania procesu globalizacji Globalizacja jest niewątpliwie najbardziej dostrzegalna od strony społeczno-gospodarczej.Globalizacja, polega na integracji gospodarczej i społecznej świata.. ISBN 978-83-01-14785-3Płaszczyzny globalizacji: gospodarcza W wymiarze finansowym następuje: dominacja korporacji międzynarodowych, swobodny przepływkapitału-globalizacja rynkówfinansowych, wynika on z szybkiego rozwoju technologii informacyjnych, skutkuje szybkim przepływem,np..

Proces globalizacji.

Powoduje to zniesienie większość barier występujących w handlu międzynarodowym, przez co w założeniu firmy z Azji czy Ameryki Południowej mogą konkurować swoimi towarami na rynkach europejskich, czy amerykańskich.Globalizacja dotyczy procesów i zjawisk ekonomicznych, politycznych, społecznych, środowiskowych oraz demograficznych.. Globalizacja w sensie gospodarczym polega na zapewnieniu swobodnego przepływu dóbr i usług.Globalizacja gospodarki jest spowodowana przez czynniki technologiczne, ekonomiczne i polityczne.. Płaszczyzny globalizacji: gospodarcza, technologiczna, społeczno-kulturowa, polityczna, ekologiczna; Przejawy globalizacji: międzynarodowe działania na rzecz ochrony atmosfery, gospodarka oparta na wiedzy, globalny rynek, porozumienie o ruchu bezwizowym .Płaszczyzna społeczno-kulturowa Płaszczyzna ekologiczna Rozpowszechnienie jednolitych stylów w kulturze masowej (międzynarodowe festiwale, koncerty, pokazy Międzynarodowe środowiska pracy Kształtowanie norm i poglądów przez środki masowego przekazu Swobodny przepływ osóbO skali tego zjawiska może świadczyć fakt, że na początku 2002 roku na świecie było już ok. 544 mln użytkowników Internetu - w tym w Polsce niemal 6 mln..

Wszystkie aspekty globalizacji są ze sobą powiązane i przenikają się.

Opinię publiczną kształtują media, które są kontrolowane przez ponadnarodowe koncerny.Globalizacja wywołuje bowiem zjawiska i procesy, które - jak się wydaje - nawzajem przeciwstawiają się sobie lub przynajmniej zmierzają w rozbieżnych kieru nkach.. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006, s. 177-192.. Dla niektórych stanowi sposób umiędzynarodowienia działalności gospodarczej poprzez zaawansowane wykonywanie różnorakich działań na rynkach handlowych w danych krajach.Płaszczyzna polityczna: -upowszechnienie demokracji-utworzenie społeczeństw obywatelskich-powstanie organizacji międzynarodowych, do których przekazana jest część uprawnień władz krajowych-globalny terroryzm Płaszczyzna gospodarcza: -mobilność kapitału zachęcająca do spekulacji, co powoduje m.in. kryzysy finansowe-pomoc humanitarna dla biedniejszych krajów-zanik .Globalizacja Globalizacja - definicja.. Jakie są jego negatywne, a jakie pozytywne przejawy?. Sprawdź skąd pochodzą ubrania, które masz na sobie.. Przedstaw przykłady globalizacji na płaszczyźnie ekonomicznej mające twoim .Globalizacja to złożone procesy zachodzące w skali światowej prowadzące do pogłębienia się światowych powiązań we wszystkich dziedzinach życia politycznego, społecznego, ekonomicznego i kulturowego..

Z pewnymi cechami globalizacji mogliśmy się spotkać obserwując historię i kolejne epoki historyczne.

Skutki pozytywne i negatywne globalizacji €€€€€€€€€€€ Niezapominajmy jednak, że każde zjawisko, jeśli rozpatrywać je długofalowo ma€swoje wady i zalety.. Jest zjawiskiem wtórnym wobec postępu naukowo-technicznego, który najpierw wpłynął na stosunki gospodarczo-społeczne, a następnie na relacje kulturowo-cywilizacyjne.. Najprostsza definicja globalizacji brzmi: „Globalizacja to grupa czynników prowadzących do upodobnienia się różnych regionów na Ziemi podGlobalizacja gospodarki światowej obejmuje bardzo szeroki wachlarz różnorakich form oraz tendencji.. Jednakże zjawisko to nasiliło się zdecydowanie w XX wieku.Globalizacja odnosi się do gospodarki, polityki i życia społeczno -kulturalnego.. Jej wpływ obserwujemy we wszystkich formach działalności ludzkiej na świecie.. Globalizacja w wymiarze gospodarczym polega w głównej mierze na ujednoliceniu rynków i obracanych na nich różnorodnych towarów.. Dla jednych wymuszona przez nią€internacjonalizacja połączona zeGlobalizacja to termin stosowany w debacie społecznej, gospodarczej i politycznej..

Ponadto dzięki globalizacji kraje takie mają dostęp do wiedzy, informacji, czy też zróżnicowa-nych dóbr konsumpcyjnych.

I tak uniwersalizacji wolnorynkowego systemu gospodarczego towarzyszy „fragme n-taryzacja" gospodarcza poszczególnych krajów, regionów ekonomicznych i globu jako cał o-Gospodarczy wymiar globalizacji Zarys treści: Globalizacja jest pierwszym w dziejach ludzkości procesem społeczno--gospodarczym, którego oddziaływanie wpływa, w mniejszym lub większym stopniu, na dane państwo, region, podmiot gospodarczy czy wreszcie na życie pojedynczego czło-wieka.Globalizację można rozpatrywać na różnych płaszczyznach: społecznej (społeczno‑kulturowej), gospodarczej (gospodarczo‑technologicznej), ekonomicznej i ekologicznej.. Jest to konsekwencja dominacji społeczno-gospodarczej Zachodu nad resztą świata, która obecnie stała się dominacją cywilizacji technologicznej i konsumpcyjnej.globalizacji na płaszczyźnie gospodarczej.. Jak każdy z nas wpływa na cały świat?. W płaszczyźnie politycznej przejawy globalizacji dotyczą głównie procesów integracyjnych, wspólnego działania o charakterze globalnym np. przeciwdziałania .Globalizację można uważać za końcowy etap historycznej transformacji, której początek wyznaczają czasy nowożytnej gospodarki kapitalistyczno-kolonialnej.. Umożliwiło to zmniejszenie kosztów gromadzenia .Globalizacja to zjawisko umiędzynarodowienia wszelkich procesów społecznych, gospodarczych i politycznych.. Najważniejsze czynniki technologiczne to upowszechnienie takich wynalazków jak komputery, Internet, telefon komórkowy, łączność satelitarna, rozwój transportu, w tym lotnictwa i flot handlowych, oraz upowszechnienie kontenerów.. Pojęcie "globalizacja" nie posiada jednorodnej definicji, gdyż na ten termin składa się wiele elementów.. W GLOBALNYM ŚWIECIE.. Znacznej części aspektów globalizacji nie sposób jednoznacznie ocenić - na rozwój wpływają zarówno pozytywnie, jak i negatywnie.Globalizacja "gości" z nami na każdym kroku.. Wypisz nazwy krajów na kartce, a następnie zaznaczcie je na mapie świata.Przedstaw przykłady globalizacji na płaszczyźnie ekonomicznej mające twoim zdaniem duży wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy świat.. Globalizacja pozytywnie oddziałuje na kulturę i komunikację.Bolesław Winiarski: Polityka gospodarcza w obliczu procesów globalizacji.. Opisz zmiany w armii rzymskiej do których doszło po przyjęciu władzy przez Oktawiana Augusta.. Na skutek tego zjawiska następuje spadek możliwości oddziaływania państwa na gospodarkę, która coraz bardziej podlega wpływom sił działających w skali światowej.. Wyjeżdżając na wakacje za granice mamy świadomość, że tam zobaczymy to, co jest u nas w kraju np. możemy napić się Coca Coli, iść na film Bridget Jones.. Jest to proces niezwykle złożony.. "Implozja świata" pociąga za sobą eksplozję kultur, instytucji, stylów życia.. Perspektywy na pierwsze dziesięciolecia XXI wieku.. Jednocześnie zaawansowana integracja, zwłaszcza rynków finansowych, jest płaszczyzną rozprzestrzeniania się różnorodnych kryzy-sów gospodarczych.Ich znaczenie polega przede wszystkim na tym, że tworzą uwarunkowania dla innych zjawisk w płaszczyznach gospodarczej, społecznej, kulturowej, informacyjnej i innych oraz zachodzących tu zmian..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt