Opisz na podstawie podanego fragmentu najważniejsze elementy kultury rycerskiej
Sposoby oceniania na języku polskim: a/ stopnie, b/ pochwały, c/ nagrody.na temat problemu przedstawionego na obrazie Wyobcowanie • relacjonuje treść fragmentu, ustala kolejność zdarzeń • omawia elementy świata przedstawionego • wyjaśnia pojęcia: akcja, wątek, fabuła jednowątkowa, fabuła wielowątkowa, narrator • określa tematykę fragmentu • charakteryzuje bohaterów fragmentuJĘZYK POLSKI USTNY - trwa nowa matura 2015 - znamy kolejne TEMATY i PYTANIA Z POLSKIEGO jakie pojawiają się na trwających egzaminach.. Jest to historia rycerza,który dla swojego seniora podbija ziemie pogan i w jednej z bitew umiera na polu chwały.Cechy rycerza średniowiecznego: - dobry chrześcijanin - wierny, oddany Bogu, ojczyźnie, władcy i damie serca - honorowy - odważny, mężny (twardy, stanowczy, nieugięty, silny duchowo) - sprawiedliwy - szlachetny - dbający o sławę - szukający przygód - mający szacunek dla kobiet, gotów do ochrony ich czci Rycerz: - nigdy nie zawodzi zaufania - zawsze dotrzymuje danego słowa .W średniowieczu panował obyczaj, aby rycerz wjeżdżał do miasta w pełnym uzbrojeniu.. Kultura masowa - cechy.. W ramach nauki giermek usługiwał przy posiłkach, uczestniczył w polowaniach, czyścił zbroje rycerza, uczył się władać bronią, jeździć konno, strzelać z łuku oraz grać na np. lutni.Wykształcił się więc etos rycerski, czyli zespół wartości i wzorców zachowań chrześcijańskiego rycerza, których uczono już kandydatów na rycerzy (giermków)..

Przykładowe rozwiązanie: Najważniejszym elementem kultury rycerskiej był .

"Pieśń o Rolandzie" pochodzi z cyklu o Karolu Wielkim i jego dwunastu paladynach.. Właśnie w tym czasie ustaliły się obyczaje oraz ceremonie rycerskie.. Świadczyło to o gotowości do walki a z ilości i jakości rycerskiego ekwipunku można było stwierdzić dobrobyt rycerza.. 2021-02-08 19:33:22 PRACA DOMOWA Z HISTORII na podstawie podrecznika od str 160 do 197 ulóż kalendarium wojen Rzeczpospolitej w XVII W.Oddzielne tabelki dla wojen rzeczpospolitej ze szwecja z rosja z turcja i z kozakami.kazda tabelka powinna zawierac rubryki;daty .Zakon rycerski - pierwotnie w Kościele katolickim zakon, w skład którego wchodzili zakonnicy (duchowni) oraz bracia-rycerze, czyli rycerze, którzy nie przyjmując święceń, godzili się żyć jak zakonnicy (składali śluby czystości i ubóstwa).Ich głównym zadaniem była nie tylko modlitwa czy kontemplacja, lecz również walka w obronie wiary i ideałów przyjętych w regule zakonnej.Instytucja, według antropologa Bronisława Malinowskiego1, to zespół dążeń ludzkich mających na celu zaspokojenie określonych potrzeb i takiego właśnie charakteru nabierał turniej rycerski w swojej ewolucji.. Etos rycerski uwzględniał kodeksu rycerskiego, czyli niepisanego zbioru zasad etycznych .Napisz kodeks rycerski zawierający nakazy i zakazy na podstawie "Krzyżaków" 2015-11-16 15:20:46 Wymień cechy idealnego rycerza na podstawie " Pieśni o Rolandzie " 2011-12-05 15:12:33 napisz kodeks honorowy średniowiecznego rycerza " Krzyżacy" 2011-02-27 13:27:55Na dworach książęcych i rycerskich wytworzył się nawet odrębny rodzaj świeckiej kultury rycerskiej, chociaż i do niej przeniknęły elementy religijne..

Opisz na podstawie podanego fragmentu .

Pojedynki- kiedy panował pokój, pojedynki i turnieje były jedynym sposobem na wykazanie się .Opisz - na podstawie przywołanego fragmentu - na czym polegał tragizm ludzi uwiezionych w getcie.. Wartości i codzienne zajęcia rycerzy i mieszczan wpływały na sposób spędzania przez nich wolnego czasu.. Indywidualne.. Przeciwieństwem kultury masowej jest kultura wysoka (elitarna), która znajduje zdecydowanie mniejszą grupę odbiorców.. Rycerz nie miał prawa odmówić walce.. Kultura rycerska - zajęcie: wojna (a w czasie pokoju - trening) - czas wolny: turnieje, polowania, gry (np. szachy)Na podstawie fragmentu "Pieśni o Rolandzie" scharakteryzuj idealnego rycerza średniowiecznego.. Pozostała część rozwiązania tego zadania jest widoczna tylko dla użytkowników Premium .Opisz na podstawie wybranych fragmentów najważniejsze elementy kultury rycerskiej.Zwróć uwagę na zachowania postaci,gesty i ważne przedmioty.. Obliczamy masę cukru: 10%·300g=0,1·300g=30g.. Powinien być zawsze do niej przygotowany a służba narodowi stanowiła podstawę jego .Zgodnie z kodeksem rycerskim, po odkryciu więzi łączącej bohaterów, chcąc bronić honoru swojego i ukochanej, postanowił skazać się na tęsknotę i wyruszył w tułaczkę po świecie.. Wyjaśnij pojęcia: utwór parenetyczny, epos rycerski, etos rycerza.. Pomożesz.. Jest ich pięć: 1.Narrator 2.Czas i miejsce 3.Wydarzenia 4.Bohaterowie 5.Fabuła A tak w ogóle to one mają swoją kolejność i tak się je wymienia, anie jak do głowy przyjdzie.i/ redagowanie wypowiedzi na podstawie tekstu/ fragmentu/ - prace domowe i klasowe (rozprawki, interpretacje), j/ odpowiedź ustna z bieżącego materiału, k/ recytacja, scenki teatralne, l/ pełnienie funkcji asystenta, ł/ indywidualne osiągnięcia ucznia..

2.Na podstawie podanego fragmentu opisz najważniejsze elementy kultury rycerskiej.Podaj datę i 1 postanowienie pokoju pomiędzy Wlk.

W chwili przyjęcia do stanu rycerskiego (tzw. pasowania) kandydat przysięgał nie tylko wierność swemu panu, ale także gotowość obrony Kościoła i wiary chrześcijańskiej, opiekę nad ubogimi, wdowami i sierotami.Etos rycerski - zespół wartości i zasad, wykształconych w kręgu średniowiecznej kultury rycerskiej, którymi powinien charakteryzować się idealny wojownik - w życiu i na wojnie.Pojęciu kodu lub etosu rycerskiego oraz tzw. cnót rycerskich stało się silnym składnikiem mentalności klas wyższych późnośredniowiecznych i nowożytnych społeczeństw europejskich.Giermek to chłopak (mający około 7 lat), który został oddawany na dwór pana feudalnego, aby tam uczyć się dobrych manier oraz sztuki rycerskiej.. Podjęcie decyzji przez Petroniusza.. 9 Indywidualne.. Przedstaw go jako wojownika,chrześcijanina i wasala.. Nawet po poślubieniu Izoldy, tym razem Izoldy o Białych Dłoniach nie był w stanie zdradzić jedynej kobiety, którą kochał.Mamy 300g roztworu cukru o stężeniu 10%, co oznacza, że 10% tej masy stanowi sam cukier, a reszta to woda.. Ten zespół dążeń warto właśnie prześledzić na podstawie kształtowania się rycerskiego sportu w średniowiecznej Polsce.• na podstawie tekstu opisać zasady gościnności panujące w starożytnej ..

Mieszczanie zamożnością i poziomem kultury dominowali nad mniej okrzesanym średnim i biednym rycerstwem.

• podać przykłady z innych tekstów kultury poruszających kwestię miłosierdzia 20.Zobacz 12 odpowiedzi na pytanie: Elementy świata przedstawionego.. [2]Rycerz musiał w zasadzie być dobrze urodzony.Kultura rycerska Jednym z symboli średniowiecza jest rycerstwo.. A. Przemowa wysłannika cezara.. Reakcja tłumu na słowa Petroniusza.. JĘZYK POLSKI USTNY jest na maturze obowiązkowy.. Wpisz litery (A-E) w kratki we właściwej kolejności.. Kandydaci na rycerzy (zazwyczaj synowie rycerzy), chłopcy w wieku 7 do 14 lat, zaczynali służbę na dworze pana jako paziowie.KLASA I B JĘZYK POLSKI T: Ideał rycerza - Pieśń o Rolandzie.. Etos (z greki: ethos - zwyczaj, obyczaj) jest to zbiór obyczajów, norm, wartości, wzorów postępowania składających się na styl życia i charakter stanu rycerskiego, określający odrębność tej grupy.. Ale i ci nie .Obyczaje rycerskie: 1.. 2021-02-09 09:40:15; Jakie poglądy i życie mieli Sarmaci?. Ćwiczenie 2.7 Rozważ i oceń w odniesieniu do całego dzieła Hanny Krall, które z doświadczeń - bycie powstańcem czy lekarzem - odegrało większą rolę w biografii Edelmana.Kultura masowa jest specyficzną odmianą kultury, której podstawowym celem jest zaspokojenie potrzeb i gustów masowej publiczności.. Brytanią, a USA.. [1]Prześledźmy główne rysy, które miały charakteryzować ideał rycerza.. Ślubowanie-rycerz wybierał damę swojego serca i ślubował jej wierną służbę.. Od X wieku odrębnymi ośrodkami życia stały się miasta.. W wyniku zetknięcia się ze światem muzułmańskim (w czasie wypraw krzyżowych) do kultury rycerskiej wkradło się zamiłowanie do zbytku, a rycerski tryb życia stał .Średniowieczna kultura (poza religijną) miała charakter stanowy.. Dama ta niekoniecznie musiała w przyszłości zostać jego żona, zdarzały się przypadki, że rycerz składał ślubowanie przed małżonką swego władcy albo innego ważnego rycerza 2.. B. Recytowanie poezji przez cezara.. • podręcznik do języka polskiego Ponad słowami 1.1, dział Średniowiecze, s. 243-249 1.Omów genezę i fabułę utworu.. Stan ten rządził się jemu tylko właściwym kodeksem postępowania.. pokaż więcej.. W związku z nastawieniem kultury masowej na masowego odbiorcę, kultura ta musi być skierowana do osób w .Na podstawie podanego fragmentu ułóż wymienione niżej zdarzenia zgodnie z porządkiem chronologicznym..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt