Opisz przemiany społeczne i gospodarcze w okresie rozbicia dzielnicowego
a) Przyczyny ogłoszenia Statutu.. Po latach rozbicia dzielnicowego był to akt potwierdzający zjednoczenie państwa.. Statut Bolesława Krzywoustego i jego znaczenie (1138 r.) .. Polityka władz i pogłębiający się kryzys społeczno - ekonomiczny wywołały natomiast poważne przemiany w świadomości społecznej.1.. Cechą charakterystyczną tego okresu jest postępujące rozdrobnienie państwa polskiego na coraz mniejsze w znacznej mierze niezależne władztwa terytorialne.2) opisuje przyczyny oraz wskazuje skutki rozbicia dzielnicowego; 3) umieszcza w czasie najważniejsze wydarzenia związane z relacjami polsko-krzyżackimi oraz zagrożeniem najazdami tatarskimi w okresie rozbicia dzielnicowego; 4) opisuje przemiany społeczne i gospodarcze, z uwzględnieniem ruchu osadniczego;W okresie rozbicia dzielnicowego rola Kościoła w państwie piastowskim zyskuje szybko coraz większe znaczenie.. poleca 61% .. Lokacja miast polegała na zmianie ustroju społecznego miasta oraz jego nowej organizacji przestrzennej.. Pod wpływem osadnictwa na prawie niemieckim oraz rozwoju miast kształtował się styl gotycki, który swoimi elementami miał oszałamiać obserwatorów.POLSKA W OKRESIE ROZBICIA DZIELNICOWEGO - DZIEJE POLITYCZNE, SPOŁECZNE i GOSPODARCZE.. nie miało jednak aż tak negatywnych skutków jeśli chodzi o rozwój gospodarczy naszych ziem..

Rozwój gospodarczy ziem polskich w okresie rozbicia dzielnicowego.

dol., w przeliczeniu na głowę 1 mieszkańca 1428 mld.. W 1181 roku Pomorze Zachodnie uznaje zwierzchnictwo cesarstwa - składa hołd Fryderykowi I Barbarossie (od 1122 roku Pomorze uznawało zwierzchnictwo polskie).Rozbicie dzielnicowe (inaczej rozdrobnienie feudalne) - okres w historii Polski trwający od 1138 roku do koronacji Władysława Łokietka w roku 1320.. Inżynierowie, architekci, lekarze, urzędnicy z pewnymi zdolnościami nie potrafią znaleźć zatrudnienia popłatnego w stosunku do ich umiejętności i talentów.1.. Prezentacja Rozbicie dzielnicowe.. Społeczno - gospodarcze przemiany w Europie XI - XIII Począwszy od XI w. obserwujemy w Europie Zachodniej wielkie przemiany społeczne i gospodarcze, których zewnętrznym wyrazem były: wzrost liczby ludności (według najnowszych szacunków - z 42 mln około 1000 r. do 73 mln około 1300 r.), branie pod uprawę terenów, które stanowiły dotychczas puszcze lub nieużytki, powstanie .Przemiany gospodarcze Polski 1945-1955, Podstawową zmianą wynikającą z przejęcia władzy w Polsce przez komunistów było upaństwowienie gospodarki.Już 3 stycznia 1945 roku Krajowa Rada Narodowa uchwaliła ustawę o nacjonalizacji przemysłu.5..

Polska w okresie rozbicia dzielnicowego.

Przemiany gospodarcze w Polsce w latach 1944 - 1949 - straty materialne Polski w okresie II wojny światowej (o wartości ok. 50 mld.. W dziedzinie polityki podstawową konsekwencją rozbicia dzielnicowego było między innymi wspomniane już osłabienie państwa polskiego wobec .Przemiany gospodarcze i społeczne w Polsce w dobie rozbicia dzielnicowego.. Temat Rozbicie dzielnicowe.. Zmiany w strukturze własności ziemi.. Chociaż okres dzielnicowy przyczynił się do osłabienia państwa i upadku jego znaczenia na arenie międzynarodowej, to jednak był on okresem intensywnych przemian gospodarczych i społecznych..

... Patrycjat miast lokowanych w okresie rozbicia dzielnicowego był niemiecki.

Okres rozbicia .3.. Skorzystaj z prezentacji nauczyciela (pobierz prezentację .Skutki rozbicia dzielnicowego, Głównymi skutkami rozbicia dzielnicowego były straty terytorialne.. Podział Polski na dzielnice miał miejsce w 1138 roku.. Nad Śląskiem kontrolę objęli Czesi (Polska odzyskała go w większości dopiero w 1945 r.).. 0 pkt - za odpowiedź niepełną lub błędną albo za brak odpowiedzi.zagrożeniem najazdami tatarskimi w okresie rozbicia dzielnicowego; 4) opisuje przemiany społeczne i gospodarcze, z uwzględnieniem ruchu osadniczego; 1.. Zasady oceniania 1 pkt - za prawidłowe rozstrzygnięcie wraz z uzasadnieniem.. Bolesław Krzywousty chciał zapobiec bratobójczym walkom o tron mi ędzy swoimi synami.. Zdający: 3) opisuje przemiany społeczno-gospodarcze na ziemiach polskich oraz ocenia społeczno-kulturowe skutki kolonizacji na prawie niemieckim.. b) rozwój rolnictwa Na ziemiach polskich w okresie rozbicia dzielnicowego upowszechniła się trójpolówka - nowy system uprawy roli, który polegał na tym, że co roku 1/3 ziemi leżała odłogiem (odpoczywała).W 1320 r. w katedrze krakowskiej na Wawelu biskup gnieźnieński koronował Łokietka na króla Polski.. Przeciwnie, podobnie jak w innych krajach nastąpił okres rozwoju gospodarczego, a ludziom zaczęło żyć się nieco lepiej.Polska straciła również w okresie rozbicia dzielnicowego kontrolę nad ważnymi dzielnicami..

Przemiany gospodarcze.

Wśród miast, które uzyskały dokumenty lokacyjne, były m.in. Złotoryja (1211) i Kraków (1257).. Praca z podręcznikiem, s.192-197.. Było ono lojalnymi poddanymi polskich książąt.W okresie rozbicia dzielnicowego usamodzielniły się księstwa pomorskie (zachodnie uległo wpływom margrabiów brandenburskich, a gdańskie w XIV stuleciu zostało włączone do państwa krzyżackiego), Brandenburgia zajęła ziemię lubuską, a księstwa śląskie w dużej mierze wpadły w krąg zależności od królestwa czeskiego.Przemiany w dobie rozbicia dzielnicowego: A.. Nawet Mazowsze było aż do XVI w. dzielnicą nie w całości wcieloną do Polski, a przecież rozbicie dzielnicowe skończyło się ostatecznie w roku .2.. Przemiany społeczno-gospodarcze w Polsce w okresie rozbicia dzielnicowego Przemiany społeczno-gospodarcze na wsi Wzrost znaczenia możnowładztwa.. Przeczytaj temat z podręcznika.. Krzyżacy.. Cesarz dąży do podporządkowania sobie Mieszka I, który nie czuje się na siłach przeciwstawić potężnemu władcy.. Łokietek wystąpił do sądu papieskiego przeciwko Krzyżakom o zabór Pomorza Gdańskiego.Scharakteryzuj przemiany społeczno-gospodarcze na ziemiach Polski w okresie rozbicia dzielnicowego.. W dobie XII wieku w architekturze ciągle dominował surowy styl romański.. —gospodarczy rozwój.. Kulturowe.. Liczne przemiany kulturalne tak jak polityczne i społeczno-gospodarcze zaszły w okresie rozbicia dzielnicowego.Przemiany gospodarcze na ziemiach polskich w okresie rozbicia dzielnicowego.. Wzrost wydajności rolnictwa przyczynił się do wzmożonej .W kraju o starej cywilizacji, gdzie wykształcenie, nauki techniczne i wiedza w ogóle bardzo się rozkrzewiły, na rynku pracy panuje tłok.. b) Postanowienia Statutu .Rozbicie dzielnicowe osłabiło Polskę wobec innych sąsiadów.. a. rozwój wielkiej własności ziemskiej.. Osłabieniu władzy książęcej w okresie rozbicia dzielnicowego towarzyszył wzrost znaczenia możnych.Okres rozbicia dzielnicowego odcisnął się mocno na kształcie życia politycznego i gospodarczego Polski średniowiecznej; pozostawił swój ślad w dziedzinie stosunków społecznych oraz kultury.. Bolesław Krzywousty pragnął ochronić kraj przed bratobójczymi walkami po swej śmierci oraz zapewnić państwu silną i sprawną władzę.W strukturze społecznej Polski lat siedemdziesiątych nie zaszły większe zmiany, jeśli nie liczyć nasilenia się migracji ze wsi do miast i starzenia się ludności wiejskiej..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt