Opisz i oceń warunki przyrodnicze rozwoju rolnictwa w afryce
2012-02-15 20:54:09; Oceń przyrodnicze warunki rozwoju rolnictwa w Stanach Zjednoczonych.W tym celu przy każdym z wymienionych elementów środowiska wypisz: "czynniki sprzyjające" lub "czynniki niesprzyjające" a następnie przedstaw argument potwierdz 2010-01 .przyrodniczych rozwoju rolnictwa.. - rzeźba terenu - gł.. Wiele obszarów jest uzależnionych od pomocy gospodarczej, a nawet humanitarnej.. Poziom rozwoju rolnictwa jest tam bardzo wysoki, ➢Zwiększająw tensposóbprodukcjęrolnąna obszarach, gdzie warunki naturalne niesprzyjająuprawieroślin.Produkcja roślinna w Polsce na tle produkcji w innych krajach Europy KLASA 7, PROSZĘ NA DZISIAJ, DAM NAJ Wymień czynniki rozwoju rolnictwa: a)przyrodnicze b) pozaprzyrodnicze 2.. Urbanizacja, która ma wpływ na rolnictwo jest na terenie większości państw niska.. użycia maszyn rolniczych na terenach uprawnych.. Nadprodukcja żywności występuje w krajach wysoko rozwiniętych gospodarczo (skutkuje to często „marnowaniem żywności"): m.in. w państwach UE, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Australii.. · analizować przyczyny głodu i niedożywienia w Afryce.. Najpierw, wraz z początkami osadnictwa, zaczęto uprawiać żyzne ziemie w dolinach wielkich rzek: na Nizinie Chińskiej (doliny Jangcy i Huang He), na Nizinie Gangesu, na Nizinie Indusu, na Nizinie Mezopotamskiej (dolina Tygrysu i Eufratu)W strefie Sahelu potrafi się zdarzyć kilka lat zdecydowanie bardziej deszczowych od średniej, jak również nawet dekada bardzo dotkliwej suszy..

Przyrodnicze czynniki rozwoju rolnictwa w Polsce .

Rozwój ruchu turystycznego nastąpił dopiero pod koniec lat 70.. Czynniki przyrodnicze, niezwykle ważne dla rozwoju produkcji rolnej to: klimat, ukształtowanie terenu, gleby, warunki hydrologiczne, nachylenie terenu.. Rzeźba terenu w Polsce ogólnie sprzyja działalności rolniczej, ponieważ aż 75% powierzchni zajmują płaskie lub tylko lekko pofałdowane niziny.Funkcje: - uprawa roślin - hodowla roślin - sadownictwo - chów zwierząt - hodowla zwierząt - rybactwo (śródlądowe) - rybołówstwo (morskie) Czynniki wpływające na rozwój rolnictwa: a) przyrodnicze - gleby - klimat - rzeźba terenu - wody w glebie - wody powierzchniowe b) poza przyrodnicze - opłacalność produkcji - mechanizacja (maszyny, urządzenia) - skup (polityka rolna rządu .admin Aktualności, Blog, Europa, Geografia regionalna, Geografia społeczno-ekonomiczna, Klasa 6 - Europa Dania i Węgry, Europa, geografia społeczno - ekonomiczna, gospodarka, rolnictwo Różne oblicza rolnictwa - DANIA I WĘGRY ;Wymień warunki, które zdecydowały o rozwoju rolnictwa na wyżynie lubelskiej..

· wyjaśnić przyczyny problemów rolnictwa w Afryce.

Zjawisko nieodwracalnej erozji było dobrze znane już w czasach starożytnych.Rozwój rolnictwa w Polsce jest zależny od dwóch grup czynników, przyrodniczych i pozaprzyrodniczych.. Zbiory są więc czasami możliwe nawet kilka razy w ciągu roku.. Jakie gospodarstwa dominują w Polsce: 5 -10 ha, 2 - 5ha, 20ha i więcej 3 … .Oceń przyrodnicze warunki rozwoju rolnictwa w Stanach Zjednoczonych.W tym celu przy każdym z wymienionych elementów środowiska wypisz: "czynniki sprzyjające" lub "czynniki niesprzyjające" a następnie przedstaw argument potwierdz 2010-01-27 18:05:56Odmienne warunki przyrodnicze i stosunki społeczno-ekonomiczne występują w regionie basenu Morza Śródziemnego (Włochy, Grecja, Portugalia, Hiszpania, Turcja, Izrael, Egipt, Tunezja, Maroko, Algieria).. W tym samym roku wpływy z turystyki wyniosły 2,2 miliarda .w Kenii.. W 1989 roku Chiny odwiedziło 12,4 mln osób, głównie imigrantów z Hongkongu, Makau i Tajwanu.. Znacząco utrudnia to rozwój rolnictwa i sprawia, że uprawa roślin staje się trudna i nieopłacalna, a jedyną możliwą działalnością gospodarczą, jest hodowla.2.. Pory roku wyznaczane są przez opady.. - klimat, pogoda - wpływa na wzrost i plonowanie upraw, opady, nagrzanie, oświetlenie również.. Dzisiaj znaczna część kraju, w tym zwłaszcza wyspy Morza Egejskiego, poczynając od Krety, czyli kolebki cywilizacji w tym regionie, to w większości całkowicie jałowe skały..

· opisać problemy rolnictwa Afryki.

Każdy z nich wpływa w bardzo istotny sposób wydajności i jakości uzyskanych .Sytuacja gospodarcza Chin w latach 60. i 70. ograniczyła w tym czasie rozwój turystyki zagranicznej i wewnętrznej.. Spis tematów (kliknij, aby przejść do wyboru tematów) Afryka VI Rolnictwo Afryki.. WARUNKI ROZWOJU ROLNICTWA: *Mało stabilne warunki klimatyczne, niezbyt duże opady atmosferyczne i ich niekorzystny rozkład w ciągu okresu wegetacyjnego, przymrozki *niekorzystna struktura jakościowa gleb, przewaga gleb średnio i mało żyznych *małe zagrożenie wietrzną i wodną erozją gleb(ok. 28% użytków rolnych) *sprzyjające .Tu za mało, tam za dużo O nierównomiernym dostępie do pożywienia decydują m.in. warunki przyrodnicze i poziom rozwoju rolnictwa.. Sporo jest też obszarów,Warunki rozwoju rolnictwa w Afryce To, jak ma się rolnictwo Afryki, naturalnie zależy również od warunków, jakie mają miejsce na kontynencie.. Korzystne warunki po temu stwarzają obszary równinne, bądź lekko faliste, natomiast na obszarach górskich prowadzenie działalności rolniczej .Klimat Sahelu cechuje się bardzo wysoką średnią roczną temperaturą powietrza wynoszącą od 25°C do 30ºC..

· określić znaczenie rozwoju turystyki dla państw Afryki.

Grozi to zachwianiem równowagi ekosystemów naturalnych.• ocenia warunki środowiska przyrodniczego Afryki pod kątem rozwoju rolnictwa • analizuje mapy gospodarcze Afryki i formułuje wnioski • porównuje cechy społeczno-gospodarcze na przykładzie Egiptu i RPA • określa związki pomiędzy problemami wyżywienia, występowaniem chorób a poziomem życia w krajach Afryki położonych na .Korzystne warunki naturalne - dobre gleby i łagodny klimat - pozwoliły na rozwój rolnictwa w określonych miejscach na świecie.. Rolnictwo ma strukturę bardziej rozdrobnioną, towarzyszy jej ekstensywny chów bydła, owiec, kóz i drobiu.Afryka Południowa rozwój zawdzięcza surowcom naturalnym oraz występującym na wybranych terenach sprzyjającym warunkom przyrodniczym dla rozwoju rolnictwa.. Rolnictwo w Afryce stoi na niskim poziomie.. Warto podkreślić głównie, pozytywny wpływ, jaki na obszar ten wywiera Republika Południowej Afryki.1 oznacza warunki bardzo korzystne, 2 średnie, 3 bardzo słabe , 4 niekorzystne warunki rozwoju rolnictwa.. Pora deszczowa trwa krótko, ok. 2-3 miesięcy; przez pozostałą część roku trwa gorąca pora sucha.Ważną cechą klimatu w strefie Sahelu jest nieregularność opadów, które nawet w ciągu dwóch kolejnych lat znacznie się różnią.Przyrodnicze czynniki rozwoju rolnictwa.. Wybierz 3 krainy geograficzne o bardzo korzystnych lub średnich warunkach rozwoju rolnictwa i podaj czynniki , które o tym zdecydowały .Niewielkie żyzne równiny są w większości wtłoczone między masywy górskie.. ➢Jednakdzięki umiejętnemugospodarowaniu i stosowaniuróżnorodnych zabiegówagrotechnicznych (np. nawadniania,nawożenia)rolnicymogąregulowaćniektórewarunki naturalne.. Fachowo mówi się na temat czynników fizycznogeograficznych — należy przez to rozumieć agroklimat, gleby i hydrologię.Poziom rozwoju rolnictwa jest z kilku powodów niski.. Działalność rolnicza w naszym kraju uzależniona jest od trzech głównych czynników przyrodniczych - rzeźby terenu, jakości gleby i klimatu.. równinne lub lekko faliste tereny, wpływa na mechanizację prac polowych (w górach trudno).. - wody - zaspokaja zapotrzebowanie roślin na wilgoć.Rozwój rolnictwa jest uwarunkowany warunkami środowiska przyrodniczego, jednocześnie jego rozwój ma zasadniczy wpływ na jego kształtowanie.. · wskazać dziedziny gospodarki mogące rozwijać się współcześnie w Afryce.. Z powodu wzrostu liczby ludności na świecie, oraz ciągle rosnących potrzeb, rolnictwo wkracza na coraz większe obszary, głownie leśne.. W przypadku warunków przyrodniczych korzystne na tym kontynencie jest to, że długość okresu wegetacyjnego trwa tam cały rok.. Rolnictwo w Afryce - znacząca gałąź gospodarki, która ma znaczny udział w zatrudnieniu..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt