Opisz właściwości i budowę cząsteczkową ciał stałych
Woda w temperaturze 35 o C jest w stanie skupienia .Rozdaj losowo karty z potasowanej talii.. Ciała stałe.. Stwórz ściągę .. Podaj przykłady wykorzystania zjawiska temperaturowej rozszerzalności ciał i opisz na czym polega to .zastosować teorię cząsteczkowej budowy materii do wyjaśnienia właściwości substancji w różnych stanach skupienia, wyrazić własnymi słowami na czym polega mierzenie, Uczeń potrafi: porównać właściwości ciał stałych, cieczy i gazów, wskazać zastosowania ściśliwości i rozprężliwości gazów, wyjaśnić zjawisko dyfuzji .cząsteczkowej budowy materii, − badanie właściwości ciał stałych, cieczy i gazów, − wyk azanie istnienia oddziaływań międzycząsteczkowych, − wyznaczanie g ęstości substancji, z jakiej wykonany jest przedmiot o kształcie regularnym za pomocą wagi i przymiaru lub o nieregularnym kształcie za pomocą wagi, Cząsteczki (atomy) tworzące ciała stałe znajdują się w niewielkiej odległości od siebie i są ze sobą silnie związane.. Plastyczność stali w podwyższonej temperaturze wykorzystuje kowal kujący podkowę.. Zobacz także.. Właściwości cieczy i .Budowa i właściwości ciał stałych Ciała stałe charakteryzują się: - twardością - kruchością - sprężystością - plastycznością Wszystkie ciała stałe mają określony kształt.. 3.Zadanie: opisz różnice w cząsteczkowej budowie ciał stałych cieczy i gazów Rozwiązanie: cząsteczki w ciałach stałych są bardzo blisko siebie i są mocno ściśnięte w cieczach sąNajpierw kilka prostych pytań: czym różni się przewodnik od izolatora?.

Budowa i właściwości cieczy.

- oddziaływanie pomiędzy cząsteczkowe słabe, - gaz wypełnia całe naczynie, w którym się znajduje, .Test z działu Cząsteczkowa budowa ciał.. Właściwości fizyczne ciał stałych, gazów i cieczy wynikają głównie z różnic w ich budowie cząsteczkowej.. różnych ciał nazywamy silami przylegania Siły międzycząsteczkowe działają na niewielkich odległościach BUDOWA CZĄSTECZKOWA GAZÓW: .. - odległości między cząsteczkami są małe - niezbyt silnie się przyciągają - przemieszczają się swobodnie BUDOWA CZĄSTECZKOWA CIAŁ STAŁYCH: .Trzy stany skupienia i ich właściwości.. Łuk może działać dlatego, że drewno jest sprężyste.. - właściwości fizyczne ciał stałych - przez długi czas nie zmienia swojego kształtu i wymiarów - stosowano je jako materiał konstrukcyjny przy wznoszeniu budowli - określona masa - określona objętość - budowa cząsteczkowa ciał stałych <rysunek> - właściwości .Właściwości fizyczne ciał stałych, gazów i cieczy wynikają głównie z różnic w ich budowie cząsteczkowej.. W kryształach cząsteczkowych z kolei występują cząsteczki, pomiędzy którymi powstają słabe oddziaływania zwane siłami van der Waalsa.. Kinetyczno-cząsteczkowa teoria budowy materii.Opisz zjawisko: topnienia, krzepnięcia, parowania, wrzenia, skraplania, sublimacji, resublimacji oraz przykłady ich występowania..

Jakie właściwości ma woda w różnych stanach skupienia?

Budowa wewnętrzna i właściwości ciał stałych Podać przykłady substancji o budowie krystalicznej i bezpostaciowej.. Ciała stałe nie mają możliwości mieszania się.. Ciała stałe odznaczają się różnymi cechami: kruchością, sprężystością, plastycznością, itp. .. cząsteczkowej teorii budowy materii Ciała stałe, ciecze i gazy są zbudowane z .15.. Opisz zjawisko dyfuzji i kontrakcji.. Wygięte powraca do dawnego kształtu i przy okazji nadaje pewną prędkość strzale.. Analiza właściwości wody w różnych stanach skupienia W każdym z trzech stanów skupienia mamy tą samą substancję - wodę ale wWykorzystanie różnych właściwości ciał stałych w praktyce: 1.. Podobne teksty: 82% Rozwój poglądów na budowę materii; Polecane teksty: 84% "Rozwój poglądów na budowę Wszechświata"Ciało stałe - rodzaj fazy skondensowanej, każda substancja, która nie jest płynna, czyli zachowuje kształt i jest nieściśliwa.Ciało stałe jest pojęciem mało precyzyjnym i mogą w nim występować w rzeczywistości różne stany skupienia materii zwane bardziej precyzyjnie fazami fizycznymi.. Zajrzyj do zagadnień pokrewnych: .. Następna strona Budowa cząsteczkowa i właściwości fizyczne gazów.Fizyka ciał stałych: Do początków XX w. za ciała stałe uważano wszystkie substancje wykazujące sprężystość postaci (tzn. zdolność powracania do pierwotnych wymiarów i kształtu po przerwaniu działania sił odkształcających); właściwość tę mają także takie ciała, jak szkliwa i polimery, zaliczane dawniej do ciał .Budowa ciał stałych..

Narysuj i opisz budowę termometru cieczowego.

Takie ułożenie cząsteczek jest możliwe dzięki niewielkim odległością pomiędzy cząsteczkami.Właściwości ciał stałych, cieczy i gazów.. Powrót do działu budowa materii.. co to jest pow.Właściwości ciał stałych, cieczy i gazów Ciała stałe maja własny określony kształt.. Ciała stałe zachowują swój kształt i swoją objętość.Budowa ciał stałych.. Omów budowę cząsteczkową, właściwości i wymień przykład ciała stałego ze względu na własności.Fizyka Budowa wewnętrzna i właściwości ciał stałych - WiedzaTemat: Różnice w cząsteczkowej budowie ciał stałych, cieczy i gazów.. Ciecze ; nie wykazują cech uporządkowania cząsteczek jak i nie mają stałej objętości .Test Różnice w cząsteczkowej budowie ciał stałych, cieczy i gazów, Od czego zależy ciśnienie gazu w zamkniętym zbiorniku?, podrozdział podręcznika Świat Fizyki dla Klasa I. Przygotuj się do klasówki i sprawdzianu.Poprzednia strona Budowa i właściwości ciał stałych.. Budowa krystaliczna.. Wyjaśnij na czym polega zjawisko rozszerzalności temperaturowej ciał.. Właściwości ciał stałych, cieczy i gazów W ciałach stałych atomy tworzą sieci krystaliczne (lód, kwarc, diament) lub są luźno powiązane np. w żywicy, plastiku czy szkle.Test Właściwości cieczy i gazów, teoria kinetyczno - cząsteczkowa, podrozdział podręcznika Spotkania z fizyką cz. 1 dla Klasa I. Przygotuj się do klasówki i sprawdzianu.Właściwości fizyczne ciał i budowa cząsteczkowa DRAFT..

Opisz budowę cząsteczkową: a) cieczy, b) ciał stałych, c)gazów.

Załączniki: trzy_stany_skupienia_i_ich_wlasciwosci.doc.. Rozwiąż test i sprawdź swoją wiedzę.Wykonują tylko ruchy drgające, nie przemieszczają się.. Na skutek rozsunięcia ładunków w cząsteczkach zachowują się one jak dipole elektryczne i przyciągają się między sobą.. Większość ciał stałych ma budowę krystaliczną, to znaczy cząsteczki tworzące ciało stałe ułożone są regularnie tworząc przestrzenną, trójwymiarową strukturę zwaną siecią krystaliczną.. Ale nie wszystkie zachowują się jednakowo, gdy ten kształt chcemy zmienić.Wiele ciał nie zmienia swojego kształtu, mimo wywieranego na nie nacisku./ Budowa i właściwości ciał.. gontarz_a_24037.. Zawiera 20 pytań.. Kształt niektórych ciał stałych można łatwo zmienić.. Właściwości ciał stałych: - mają własny określony kształt i objętość; - odznaczają się różnymi cechami takimi jak: twardość ciał określa się za pomocą skali Mohsa (najtwardszym minerałem jest diament, który ma 10 w skali Mohsa)Różnica w budowie tych ciał,, to struktura : Ciała stałe,,zwarta , cząsteczki i atomy tworzą jednolitą strukturę co powoduje że działają na siebie .właściwości cial stałych są uwarunkowane rodzajem atomów .. Zjawisko napięcia powierzchniowego .. opisz jego przebieg oraz napisz podsumowanie.. Wykazać zależność między właściwościami ciał stałych a ich budową wewnętrzną, wyjaśnić, że w ciałach o budowie krystalicznej atomy ułożone są w sposób regularny, tworząc sieć krystaliczną, wyjaśnićWłaściwości i budowa materii Zmiany stanu skupienia substancji.. które ciała przewodzą prąd elektryczny i ciepło, a które nie przewodzą?. Podoba się?.Komentarze

Brak komentarzy.