Narysuj wykres ilustrujący zmianę masy izotopu c
Poniżej przedstawiono cztery wykresy ilustrujące zmianę wybranych wielkości fizycznych charakteryzujących pierwiastki chemiczne (z wyłączeniem gazów szlachetnych) w funkcji ich liczby atomowej.. Prosze o rozwiazanie i wyjasnienie, skad wzieły sie dane liczbyNarysuj wykres ilustrujący zmianę.. 30 Zadanie.. Najczęściej jest to stabilny izotop węgla 6 12 C, ale w przyrodzie występuje też, choć w bardzo małych ilościach, promieniotwórczy izotop 6 14 C.Kiedy organizm żyje, to następuje w nim stale wymiana materii z otoczeniem i stosunek ilości izotopu węgla 6 14 C do ilości izotopu 6 12 C jest taki, jak w atmosferze.a) Narysuj wykres ilustrujący zmiany masy, jakie następują w ciągu 16 dni w probówce zawierającej początkowo 8 mg radonu.. Zadanie 27.Węgiel jest jednym z podstawowych pierwiastków w organizmach żywych.. Narysuj wykres ilustrujacy zmianę masy izotopu 11-C w zaleznosci od czasu wiedzac, ze w probce radiofarmaceutyku znajduje sie 128 mg izotopu.. 8 godzin.. Przyjmij, że 1 kratka na wykresie to 1 sekunda na osi poziomej i 1 metr na sekundę na osi pionowej.. Ruch jednostajny prostoliniowy .Uzupełnij/narysuj wykres, schemat lub tabelę .. Podsumowanie .. Na podstawie: A. Czerwiński, Energia jądrowa i promieniotwórczość, Warszawa 1998.. 0-2 Zdający otrzymuje 2 punkty, jeśli w rozwiązaniu zadania zastosował właściwą metodę (uwzględniającą początkową zawartość izotopu promieniotwórczego w próbce oraz zmianę masy izotopu .8..

Symbol m p oznacza początkową masę izotopu.

Narysuj wykres ilustrujący zmiany zawartości reagentów w reaktorze w czasie reakcji wiedząc, że równowaga .. 1 Zmianę pH podczas dodawania kwasu do wody ilustruje wykres 2 Zmianę pH podczas dodawania zasady do roztworu buforowego ilustruje wykres Wykres ilustrujący zmianę masy izotopu 11 C w zależności od czasu: .Próbka radiofarmaceutyku o masie x v mg zawiera 0,2% izotopu 18F.. C P 16 -narysować wzór kropkowy i kreskowy cząsteczki, C PP 17 .. C PP 22 -określić zmiany różnych właściwości na tle układu okresowego,Oblicz masę tego izotopu, która pozostanie po 0,5 min, jeśli masa początkowa próbki wynosiła 60 g. 2011-01-15 16:25:34; okres półtrwania promieniotwórczego izotopu platyny 193Pt wynosi 50 lat.oblicz masę tego izotopu,która pozostanie po 200latach jeżeli masa początkowa próbki wynosiła 4g 2009-05-28 21:00:35Okres połowicznego rozkładu izotopu wynosi 8 dni narysuj wykres ilustrujący zmiany masy które nas.. Na podstawie podanych charakterystyk napisz nazwy i wzory kwasów: a) Cząsteczka tego kwasu jest .Narysuj wykres ilustrujący zmiany masy jodu, jakie następują w ciągu 40 dni w próbce zawierającej początkowo 200 mg jodu - 131.. Zadanie 11.. Uwzględnij wszystkie etapy..

Z wykresu odczytaj prawidłową odpowiedź.

Zadanie 5.. Ma cztery elektrony walencyjne.Istnieją trzy naturalnie występujące izotopy węgla, 12 C oraz 13 C są stabilne, natomiast izotop 14 C jest promieniotwórczy o czasie połowicznego rozpadu równym około 5700 lat.Węgiel jest jednym z niewielu pierwiastków .Korzystanie z informacji Obliczenie masy izotopu promieniotwórczego po określonym czasie na podstawie jego okresu półtrwania.. 33 Zadanie.. 31 Zadanie.. (1 pkt) Okres półtrwania to czas, po upływie którego rozpadowi ulega połowa jąder izotopu promieniotwórczego.. Załóż, że kulka ma masę 0,1 kg i spada z wysokości 45 m.5.. Wynik podaj w miligramach.. 32 Zadanie.. Za masę początkową uznaj 3 g. .. oblicza zmianę masy promieniotwórczego nuklidu w określonym czasie, znając jego okres półtrwania;Jeśli chcesz równocześnie narysować wykresy kilku funkcji, to oddziel ich wzory średnikami, np: x^2-5;2x+1 Program interpretuje wzory funkcji zgodnie z kolejnością wykonywania działań (np. potęgowanie ma pierwszeństwo przed mnożeniem, a mnożenie ma pierwszeństwo przed dodawaniem).Uzupełnij tabelę - wpisz masy promieniotwórczego izotopu, .. Energetyka reakcji Uzupełnij/narysuj wykres, .. Na poniższym wykresie przedstawiono zmiany energii układu podczas pewnej reakcji.. 10 Próbny egzamin maturalny z chemii Arkusz egzaminacyjny II Zadanie 40 (4 .Narysuj wykres zależności masy izotopu u{4}{5}Fr Madzik: Próbka zawiera 3 mg izotopu 218 87 Fr , dla którego czas połowicznego rozpadu jest równy 0,002 s. Narysuj wykres zależności masy izotopu 218 87 Fr powstałego w próbce od czasu..

Zaznacz na wykresie co najmniej 5 punktów.

(1 pkt)a) Narysuj wykres ilustrujący zmiany masy, jakie następują w ciągu í ò dni w próbce zawierającej początkowo 8 mg radonu.. Zadanie 10.. (1 pkt) b) Narysuj wykres ilustrujący zależność energii potencjalnej od czasu dla swobodnie spadającej kulki.. icej arkuszy znajziesz na strnie arkuszel.. (0-1) Zaznacz na wykresie energię aktywacji zachodzącego procesu .Narysuj wykres ilustrujacy zmiane izotopu 11C w zaleznosci od czasu wiedza ze w probce radiofarmaceutyku znajduje sie 128 mg izotopu.. Odczytaj z wykresu wartość okresu półtrwania izotopu polonu 216 Po .Zobacz 1 odpowiedź na zadanie: Okres półtrwania jodu-131 wynosi około 8 dni.Narysować wykres ilustrujący zmiany masy jakie wystepuja w ciagu 24 dni w próbce zawierającej początkowo 12mg radonu .Odczytać z wykresu ile miligramów tego radionuklidu pozostanie po 12 dniachNarysuj wykres zależności drogi od czasu s (t) dla ruchu tego ciała.. 3 godziny.. (1 pkt) (próbna matura rozszerzona listopad 2006) Pokazany obok wykres przedstawia zależność masy od czasu dla izotopu promieniotwórczego pewnego pierwiastka w próbce.. (1 pkt) Narysuj wykres ilustrujący zmianę masy izotopu 11C w zależności od czasu, wiedząc, że w próbce radiofarmaceutyka znajduje się 128 mg izotopu..

Na podstawie zamieszczonego wyżej wykresu oszacuj okres półtrwania tego izotopu.

W oparciu o sporządzony wykres dokonać ekstrapolacji temperatury roztworu odpowiadającej t = 0 s (moment dodania soli do wody) 1.9.. Na podstawie tego wykresu oblicz, ile procent izotopu ulegnie rozpadowi w ciągu 24 dni.. b) Narysuj wykres ilustrujący zmiany masy, jakie następują w ciągu í î dni w próbce zawierającej początkowo 16 mg radonu.. Oblicz masę atomu krzemu w kilogramach (matSi = 28,09 u).. b) Narysuj wykres ilustrujący zmiany masy, jakie następują w ciągu 12 dni w probówce zawierającej początkowo 16 mg radonu.. Masa atomowa, cząsteczkowa i molowa Oblicz.Zadanie: okres półtrwania radonu 222 wynosi około 4 dni narysować wykres ilustrujący zmiany masy, jakie następują w ciągu16 dni w próbę zawierającej Rozwiązanie: okres półtrwania wynosi 4dni ,czyli po kazdych 4 dniach zostaje połowa próbki próbka 8mgPoniższy wykres przedstawia zależność masy pewnego izotopu promieniotwórczego od czasu.. Na jego podstawie można wywnioskować, że okres połowicznego rozpadu tego izotopu wynosi około A.. 16.Mała metalowa kulka o masie 0,1 kg spada swobodnie.. Odczytać z wykresu, ile miligramów tego radionuklidu pozostanie po 6 dniach.IVp.3.4) opisuje rozpad izotopu promieniotwórczego, posługując się pojęciem czasu połowicznego rozpadu; rysuje wykres zależności liczby jąder, które uległy rozpadowi od czasu; wyjaśnia zasadę datowania substancji na podstawie składu izotopowego, np. datowanie węglem 14 C [nowe od roku 2015];C : P : 10 -określić powłokę walencyjną, orbitale i elektrony walencyjne : C : PP : 4 -określić liczbę elektronów niesparowanych, C : PP : 4 -napisać symbol jonu i jego nazwę z danego atomu, C : P : 5 -określić gaz szlachetny, do którego upodabnia się jon, C : P : 7 -obliczyć masę atomową na podstawie składu izotopowego, C .Węgiel (C, łac. carboneum) - pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 6, niemetal z bloku p układu okresowego.Należy do grupy 14.. Szereg promieniotwórczy izotopu pierwiastka D 0 ma postać: D 0 D .Równanie rozpadu jądra izotopu C (przemiana β): .. Na podstawie treści ćwiczenia nr 5, narysuj wykres ilustrujący zachowanie radionuklidu radonu w czasie.. Okres półtrwania radonu-222 wynosi około 4 dni.. Narysować wykres ilustrujący zmiany masy, jakie następują w ciągu 12 dni w próbce zawie-rającej początkowo 8 mg radonu.. (7 pkt.). B. 4 godziny.. a) Zapisz formułę matematyczną (wzór) opisującą zależność energii kinetycznej kulki od czasu jej spadania.. Na podstawie uzyskanych wyników narysować wykres 2 ilustrujący zmianę temperatury roztworu w zależności od czasu.. Zadanie 1..Komentarze

Brak komentarzy.